Menu

Vad händer när man gjort sin energideklaration - någon fastighetsägare som gör något?

En energideklaration innehåller, utöver ett beräknat primärenergital också förslag på förbättringar. Enligt en rapport från Riksrevisionen* gavs 2020  i snitt 1,1 förslag på förbättringsåtgärder per energideklaration. 34% av husen som deklarerades fick inget åtgärdsförslag alls. Hus med en sämre energiprestanda var något förvånande överrepresenterade bland de som inte fått något åtgärdsförslag. 63% av de som svarade på Riksrevisionens enkät angav att de inte valde att följa de rekommendationer de fått i energideklarationen.

Hemma följer löpande tiotusentals hushåll och deras energiprestanda. På plattformen finns både hushåll med och utan giltig energideklaration. Vi har undersökt 200 slumpmässigt utvalda hus med en giltig energideklaration som uppgraderat sin värmelösning. Vi valde specifikt att undersöka hur distributionen av uppgradering av värmelösning korrelerar med utfärdande av energideklaration.

Nästan 50% av hushåll som uppgraderat värmekälla gör det inom tre år efter utfärdande av energideklaration

Slutsatsen från urvalet i vår undersökning visar att en stor andel (ca 50%) av hushållen valde att uppgradera sin värmekälla inom tre år från att energideklarationen utfärdades. Då energideklarationer oftast utfärdas i samband med ett ägarbyte kan man anta att motivationen till att genomföra en renovering är högre när man just förvärvat ett hus. I och med uppgraderingen så kommer energiprestandan sannolikt förbättras avsevärt vilket inte avspeglas i den utfärdade energideklarationen, trots att deklarationen är giltig i ytterligare 10 år. 

Vilka implikationer skapar detta för banker?

Banker som rapporterar sina finansierade utsläpp med hjälp av energideklarationer kan få en icke representativ bild av fastigheternas nulägen. För att, på ett trovärdigt sätt, driva energieffektiviseringen i bolåneportföljen behövs kostnadseffektiva lösningar för att löpande monitorera och följa upp hur energiprestandan utvecklats över tid för att inte missa dolda förbättringar. Detta är särskilt relevant för kunder som är relativt nyinflyttade i sina hus.

Så här kan Hemma kan stödja banker i analysen av lånestockens energiprestanda:

  • Stockanalys för att estimera primärenergital och energiklass för de småhus som inte har giltig energideklaration.
  • Scenarioanalys av hur EPBD kan påverka bolånestocken över tid
  • Insamling av primärdata direkt från bolånekunder genom implementering av Hemmas plattform.
  • Möjlighet för våra partnerföretag att tillhandahålla kostnadseffektiva energideklarationer till småhusägare

*https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2021/systemet-med-energideklarationer---tydligt-syfte-men-oklart-mal.html

About Hemma

Hemma is the leading SaaS-platform in Sweden for collecting, processing and delivering high resolution, primary data for energy and climate transition of private-owned properties. We help mortgage banks operationalize and drive proactive actions in consumer dialogues and all related support processes.