Menu

Möt den f.d. bankchefen som vill att alla ska kunna bo i ett hållbart hem

Axel kommer närmast från rollen som hållbarhetschef på SBAB där han varit en av drivkrafterna för bankens satsningar mot hållbar omställning. Att förstå regelverken, hjälpa kunderna att öka sin energieffektivitet och höja kunskapen om klimatrelaterad risk är några av områdena som han har erfarenhet kring.

Välkommen till Hemma! Vad är dina intryck så här långt? 

Det har varit mycket intensivt. Framförallt har jag hunnit träffa teamet, våra kunder och prospekt. Det är tydligt att bankerna befinner sig i början på en lång och omfattande omställningsresa. Det pågår just nu mycket tolkningsarbete av kommande regelverk men saknas strategier och handlingsplaner för hur omställningen ska genomföras i praktiken. Jag ser fram emot att delta i den här mognadsresan, där frågorna om dataaggregering och analys kommer att vara helt centrala.

Vad är bolånebankernas största utmaning i den här omställningsresan?

Data är grunden till allt. För privatbostäder är datagapet ett jättestort problem vilket försvårar bankernas möjlighet att driva på den välbehövliga energieffektiviseringsvågen som deras kunder står inför. På nationell nivå saknas energidata för ca 80% av villaportföljen som bankerna inte har tillgång till. För resterande 20% har vi ofta en helt utdaterad bild som vi inte kan agera på. Bankerna behöver bättre data om de ska lyckas nå sina klimatmål och leva upp till kommande rapporteringskrav på området.

Varför ska vi fokusera på energieffektivisering av svenska bostäder när vi är ett av få länder i världen med en nästan 100% fossilfri energiproduktion?

Europas energimarknader sitter ihop i ett stort nätverk. Det betyder att alla länder behöver minska sin energikonsumtion för att vi ska nå vår gemensamma målsättning om netto noll 2050. Alla måste dra sitt strå till stacken, även svenska bostadsägare. Att energieffektivisera bostadssektorn är även en viktig faktor för att elektrifiera andra sektorer som är mer utsläppsintensiva.

Ok - men vad har egentligen bankerna med det att göra? Deras jobb är ju att ta hand om in- och utlåning och få vår ekonomi att fungera?

Bankerna spelar en nyckelroll för att möjliggöra det enorma investeringsbehov som behövs. För att lyckas behöver bankerna identifiera de risker och möjligheter som omställningen innebär. De måste lära sig att prissätta den riktiga kostnaden för de resurser som används och att stötta kunder med relevanta produkter och kunskap. Data behöver bli del av kärnprocesserna och b.la integreras fullt ut i kreditprocessen. Då krävs det mycket mer än enkla kalkylatorer och kampanjer som säsongsbaserat lyfter fram behovet av energieffektivisering.

Varför valde du att börja på Hemma - en startup som håller på med dataaggregering?

Hållbarhetsarbetet har ökat otroligt mycket i betydelse inom bank. Pådrivet av omfattande regelverk och starka marknadskrafter har det blivit ett område som finns med i nästan alla interna beslut. Under de senaste åren har många banker börjat mäta sina finansiella utsläpp och definierat övergripande mål på området. Trots detta saknas mycket av den data som behövs för att gå från ord till handling. Jag börjar på Hemma för att göra vad jag kan för att hjälpa våra kunder att tillgängliggöra, målsätta och agera på data samt att bidra till en modern banksektor som lyckas nå sina klimatmål.

Info om Hemma

Hemma erbjuder en komplett plattform designad för att stödja banker i deras omställningsresa.  Från den initiala analysen av portföljen till att operationalisera aggregering, bearbetning och leverans av den data som behövs för att framgångsrikt arbeta mot målsättningenr inom hållbarhetsområdet. 

Datan kan sedan användas brett i alla processer, från kundinteraktioner till riskhantering till rapportering.

About Hemma

Hemma is the leading SaaS-platform in Sweden for collecting, processing and delivering high resolution, primary data for energy and climate transition of private-owned properties. We help mortgage banks operationalize and drive proactive actions in consumer dialogues and all related support processes.