Information om Hemmas behandling av personuppgifter

Vi tar din personliga integritet på högsta allvar och ser till att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Hemma i Sverige AB, 559151-5944, nedan kallat ”Hemma"/”vi”/”oss” är
personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som hanteras inom vår verksamhet. På vår webbplats www.hemma.se kan du läsa mer om Hemma.

På den här informationssidan ger vi dig viktig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har i detta avseende och hur du kan gå tillväga för att ställa frågor eller göra dina rättigheter gällande. För att underlätta för dig har vi delat in informationen i olika rubriker så att du snabbt och enkelt ska kunna läsa den information som är relevant just för dig.

Du kan alltid kontakta oss på privacy@hemma.se om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter.

Vilken information samlar vi in om dig och varför

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter Kategorier av personuppgifter som vi behandlar Vår rättsliga grund för behandlingen Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
För att kunna tillhandahålla Hemmas digitala energirenoveringstjänst Namn, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress, fastighetsinformation, hushåll- och boendeförhållande (såsom antal personer i hushåll, storlek och typ av boende, mm.) Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet med dig. Uppgifterna lagras och behandlas så länge du är kund hos Hemma.
För att tillhandahålla kundtjänst och kommunicera med dig avseende Hemmas tjänster Namn, kontaktuppgifter och information om dina kundärenden. Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtalet med dig. Uppgifterna lagras och behandlas så länge det är nödvändigt för att hantera ditt ärende.
Vidarebefordran av uppgifter till bolag som Hemma samarbetar med för att de ska kunna erbjuda av dig valda tjänster, analysera fastighetsinformation eller uppfylla rapporteringsskyldighet enligt gällande regelverk. Fastighetsinformation och i den mån du väljer en tjänst från tredje part (t.ex. installationstjänst) kommer även ditt namn och kontaktuppgifter vidarebefordras till leverantören av sådan tjänst. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning. Vi har ett berättigat intresse att lämna ut uppgifterna och mottagaren har ett berättigat intresse att kunna erbjuda den aktuella tjänsten, analysera fastighetsinformation eller för att kunna uppfylla rapporteringsskyldighet enligt gällande regelverk. Vi säkerställer att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade bl.a. genom att begränsa de uppgifter som lämnas ut för det aktuella ändamålet. Uppgifterna lagras och behandlas så länge du är kund hos Hemma.
Utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster Fastighetsinformation, hushåll- och boendeförhållande (såsom antal personer i hushåll, storlek och typ av boende, mm.) Behandlingen är baserad på en intresseavvägning. Vi har ett berättigat intresse att använda uppgifter för t.ex. maskininlärning och träning av algoritmiska modeller för att utveckla och förbättra våra tjänster. Vi säkerställer att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade bl.a. genom att begränsa och om möjligt anonymisera uppgifterna. När uppgifterna har anonymiserats förekommer därefter inte någon personuppgiftsbehandling, men dina uppgifter lagras och behandlas så länge du är kund hos Hemma.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, hämtar vi även in från externa källor såsom centrala fastighetsregister, Lantmäteriet, UC, elnäts- och elhandelsbolag och centrala adressregister.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Hemma kan komma att dela dina personuppgifter till - eller behandla dem med hjälp av - sina leverantörer och samarbetspartners. Sådana aktörer kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Hemma, dvs bolag som behandlar dina personuppgifter för Hemmas räkning enligt Hemmas instruktioner (t.ex. tillhandahållare av IT- och kommunikationstjänster). Eller så är de så kallat självständigt personuppgiftsansvariga aktörer som ansvarar självständigt för sin behandling av dina personuppgifter. Dessa aktörer kan exempelvis vara kreditgivare, energibolag och leverantörer av solceller eller andra energieffektiviseringsåtgärder som i samband med dina kontakter och relationer med dessa bolag kommer att få ta del av och behandla dina personuppgifter i enlighet med sina respektive personuppgiftspolicys. Hemma kan också komma att anlita andra aktörer såsom en advokat- eller revisionsbyrå som i samband med utförandet av sitt uppdrag får tillgång till dina personuppgifter och behandlar dem enligt sina rutiner för ärendehantering och de dokumentationskrav som gäller för verksamheten. Hemma ansvarar för att all sådan eventuell delning av dina personuppgifter till sådan tredje part för behandling sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Automatiserat beslutsfattande

För att tillhandahålla Hemmas energirenoveringstjänst och fullgöra avtalet använder vi maskininlärning och tränar algoritmiska modeller för att förutsäga olika utfall samt för att fatta vissa automatiserade beslut och ge rekommendationer baserat på historisk information och de uppgifter du anger avseende din bostad. Du har rätt att få personlig kontakt med oss för att kunna utrycka din åsikt och begära ändring av ett sådant beslut.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Hemma strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan dock Hemma behöva överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (s.k. tredjeland) såsom om Hemma behöver använda sig av en leverantör eller underleverantör som behandlar data på servrar utanför EU/EES. Sådan eventuell tredjelandsöverföring sker endast under förutsättning att det är tillåtet enligt dataskyddslagstiftningen och Hemma ansvarar i en sådan situation för att dina personuppgifter hanteras säkert, med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Om du vill få ytterligare information om till vilka länder vi överför personuppgifter eller om du vill ta del av kopia av den skyddsåtgärd som vi använt oss av, kan du kontakta oss på privacy@hemma.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Hemma på e-postadress: privacy@hemma.se om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra någon av dina rättigheter gällande enligt följande:

Rätt till rättelse

Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta såsom mailadress och andra kontaktuppgifter. Om du byter namn eller e-postadress eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga är det viktigt att du hör av dig till oss och begär att vi rättar dem. Du har även rätt att be oss komplettera ofullständiga uppgifter om detta är relevant utifrån de ändamål som dina uppgifter behandlas, genom att lämna oss ytterligare information. Vill du läsa mer om rätten till rättelse – se här.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dem för de syften som de samlades in. Om du begär att bli raderad kommer vi att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De övriga personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag kommer vi att blockera så att de endast kan användas för sådana specifika syften. Vill du läsa mer om rätten till radering – se här.

Rätt till begränsning

I vissa situationer har du rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet. Vill du läsa mer om rätten till begränsning – se här.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att få ut dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och möjlighet att flytta dem till en annan tjänst s.k. dataportabilitet. Vill du läsa mer om rätten till dataportabilitet – se här.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning (se ovan vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig). Vänligen specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran. Vill du läsa mer om rätten att invända – se här.

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas av oss, ett s.k. registerutdrag. Vänligen ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Registerutdraget är gratis och skickas till dig utan onödigt dröjsmål (inom en månad). Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar kommer vi att motivera varför för dig. Vill du läsa mer om rätten till tillgång – se här.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk vill vi såklart att du berättar det för oss. DU HAR OCKSÅ RÄTT ATT LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL TILL IMY. Vill du läsa mer om rätten att inge klagomål – se här.

v2.0.0 - Uppdaterad 13 December 2022